A projekt bemutatása

A projekt Hidas település ivóvízminőség-javítását célozza meg, hogy a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását az érintett településen ivóvízminőség-javításával megvalósítsa. Hidas település vízellátását Bonyhádról vízátvétellel, összekötő vezeték és nyomásfokozó létesítésével lehet megoldani.


Hidas vízműrendszer bemutatása

A település vízmű üzemeltetője Mezőföldi Regionális Vízközmű Kft. Jelenleg a víztermelést 1 db üzemelő kút biztosítja. Víztisztító technológia nem üzemel. A kutak vizei határérték felett ammóniumot, ill. kifogásolható mennyiségben mangánt tartalmaznak. A nyersvíz minősége alapján a vizet kezelni kell.

A víztárolást a 2 db tároló medence biztosítja (Bányatelep-Arany J. u.), melyek belső bevonatának javítása, és a szerelvények, kapcsolódó szerkezetek cseréje elengedhetetlen. A Petőfi utcai átemelő villamos berendezéseinek teljes cseréje szükséges. A hálózat egy része elavult ac. cső vagy nem megfelelő állapotú PVC cső, a tolózárak nem, vagy nem megfelelően működnek, gyakoriak a csőtörések, ezért vezetékszakaszok, tolózárak cseréje szükséges.


A projekt megvalósulása

Lehetséges vízátvételi lehetőség a Bonyhádi vízműrendszerről történik, ahol rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz Hidas település ellátására. A bonyhádi vízbázisból vízkezelés után szolgáltatott víz megfelel az egészségügyi és törvényi előírásoknak.

A Hidasi meglévő kút üzemen kívüli tartalékba kerül. A létrejövő vagyonelemek Hidas ellátását szolgálják, és Hidas település tulajdonába kerülnek.


  • I. Összekötő vízvezeték

Hidas települések vízellátása Bonyhádról tervezett vízátadással, összekötő vízvezeték megépítésével oldható meg. A vízátvétel Bonyhád felől a tervezett összekötő vízvezeték építésével és Hidas település végén (Rákóczi u. bevezető szakasz – Autómosó) elhelyezett aknában egy nyomásfokozó berendezés kiépítésével megvalósítható.

A tervezett összekötő vízvezeték a „Sebestyén autójavító műhely” közelében csatlakozik le az üzemelő bonyhádi vízvezetékről a meglévő tolózáraknában. A lecsatlakozás után keresztezi a Bonyhád-Dombóvár összekötő közutat, ahol keleti oldalán halad, majd keresztezi Bonyhád gázátadó állomás bekötő útját, majd keresztezi a 6-os számú főutat. Ezután az összekötő vízvezeték nyomvonala a 6-os főút déli részén halad és ahol eléri a „régi 6-os” közutat ott keleti irányba, a Vasútállomás irányába halad tovább, tulajdonképpen innentől kezdve a vezeték nyomvonala a „régi 6-os” közút mellett halad tovább Hidas irányába.

A vezeték keresztezi a vasútvonalat, a Völgységi-patakot, a Vegyi bekötő utat is, a vége egy új nyomásfokozó aknában csatlakozik a meglévő hidasi üzemelő vízvezeték hálózathoz a már említett ponton.

Az út-, vízfolyás- és vasút keresztezéseknél a vízvezetéket védőcsőben helyezi el. A vízvezeték 2700 fm hosszban épül meg, és két új földfeletti tízcsap is készül.


  • II. Vízvezeték rekonstrukció

Hidas településen szükséges a hidasi ivóvízelosztó hálózaton az elavult ac. cső vagy nem megfelelő állapotú PVC cső cseréje. A rekonstrukcióra kijelölt szakaszon az ivóvízvezetékek anyaga elöregedett, ezért indokolttá vált a korszerűtlen csövek, korszerű – nagyobb üzembiztonságot nyújtó – műanyag vezetékre történő cseréjével a meglévő vezetékek rekonstrukciója.

A hálózatrekonstrukció keretein belül ez három helyszínen valósul meg a vezeték csere: a Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca és a Bem utca.

Kossuth u.

A Kossuth Lajos utca 89 sz. előtt a meglévő vízvezetéken lévő tolózáraknától a vezetékhez kapcsolódva indul és a vízvezeték teljes hosszán a meglévő vízvezeték nyomvonalán az úttest déli oldalán kerül megépítésre, a Kossuth u. 41. hsz-ig.

Ez a vezeték vége, itt csatlakozik az üzemelő vízvezetékhez.

A csere 390 fm hosszban valósul meg és kiépül 1 db új föld feletti tűzcsap is (K.55).

Dózsa u.

A tervezett vízvezeték a Dózsa György utca 6-os főút felöli végénél lévő meglévő föld feletti tűzcsaptól indul, innen a tervezett vízvezeték teljes hosszán a meglévő vízvezeték nyomvonalán, az utca keleti oldali járdában, illetve padkájában kerül megépítésre a volt Bútorgyár-VOSZK ipartelep sarkán található aknáig, ahol a meglévő vízvezetékhez csatlakozik.

A vezeték keresztezi az Öregárok-patakot, itt a meglévő csőhíd kiváltásával, meder alatti átvezetéssel, védőcsőben valósul meg az átvezetés.

A csere 250 fm hosszban valósul meg és kiépül 1 db új föld feletti tűzcsap (D.12.).

Bem u.

A tervezett vízvezeték a Petőfi Sándor utca és a Bem utca kereszteződésében található meglévő tolózáraknától a vezetékhez kapcsolódva indul. Innen a vízvezeték teljes hosszán a meglévő vízvezeték nyomvonalán a Bem utca útburkolatában kerül megépítésre, az utca teljes hosszában.

A csere 160 fm hosszban valósul meg és kiépül 1 db új föld feletti tűzcsap (B.6.).

A kiváltandó gerincvezetékhez csatlakozó vízbekötések szintén cserélve lesznek, a meglévő vízmérő helyekig.


Egyéb hálózaton végzett rekonstrukciók

  • Hálózaton végzett rekonstrukciók és mechanikai tisztítás: Ahhoz, hogy vízminőség romlás ne következzen be szükséges a hidasi meglévő vízvezeték-hálózat mechanikai tisztítása, összesen 14.476 m hosszban. A hálózaton a meglévő csomópontok tisztítóidommal nincsenek ellátva, ezért a csomópontok átépítése szükséges 20 db csomópontnál.
  • Tárolók felújítása: A víztározók felújítása szükséges, a belső bevonat kiképzésével, és a tárolóhoz kapcsolódó szerelvények, kiegészítő szerkezetek cseréjével, felújításával.
  • Átemelő akna felújítása: A Petőfi utcai átemelő/nyomásfokozó villamos berendezéseinek felülvizsgálata és javítása is terveben van.