Közérdekű adatok


Ezen az oldalon a Hidas Község Önkormányzatának működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt vettük figyelembe.

A közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 - 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

 - 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Általános közzétételi lista:

I. Szervezeti, személyzeti adatok


 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 Hidas Község Önkormányzat
 7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.
 postai, ügyfélszolgálati cím: ua.
 tel.: 72/457-101, fax: 72/457-101
 e-mail:  hidasonkormanyzat@gmail.com

 honlap: www.hidas.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Hidasi Polgármesteri Hivatal
 Székhelye: 7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.
 tel.: 72/457-101, fax: 72/457-101
 e-mail:  hidasonkormanyzat@gmail.com

 A szervezeti egység feladatait az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 1-2022. (II.21.) SZMSZ módosítás.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 Közzététel helye itt.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Dr. Tóth Attila  jegyző
 tel.: 72/457-101
e-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com

Ügyfélfogadás rendje:
 
Hétfő: 7:30 – 15:00
Kedd: 7:30 – 15:00
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 7:30 – 15:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Réger Balázs helyettesítő jegyző
tel.: 72/457-101
e-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com

Elérhetősége hivatalon belül:
Hétfőnként: 8 órától 12 óráig
13 órától 16 óráig
Csütörtökönként: 13 órától 16 óráig

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 Közzététel helye itt.

  1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

a)

Hidasi Polgármesteri Hivatal

7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.
Tel.: +36 72 457-101
Fax: +36 72 457-101
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com
www.hidas.hu

b)

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

7696 Hidas, Petőfi S. u. 2.
Tel.: +36 72 457-134
E-mail: hidasiovoda@gmail.com
www.hidasiovoda.hu

 1.3 Gazdálkodó  szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Hidasért Szolgáltató Nonprofit Kft.
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.
+36 72 457-101
hidasertnkft@gmail.com
Tevékenységi köre:
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Képviselő: Gungl Péter, ügyvezető
A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %

 1.4 Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs.

 1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,
a szerkesztőség és kiadó neve és címe,
valamint a főszerkesztő neve

Hidasi Hírmondó

Felelős kiadó: Berg Csaba, Hidas község polgármestere

7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.

Szerkesztő: Szőke Boglárka

 1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 Baranya Vármegyei Kormányhivatal
 Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.
 Levelezési cím: 7602 Pf. 405
 E-mail: hivatal@baranya.gov.hu
 Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya
 Telefon: +36 72 507 000

 Ügyfélfogadási idő:
 H: 8.00 – 16.00
 K: Zárva
 Sze: 8.00 – 16.00
 Cs: 8.00 – 16.00
 P: 8.00 – 14.00

 1.7 Költségvetési  szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Hidas Község Önkormányzat által önállóan alapított költségvetési szerv nincs.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat listája.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Hidas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

1-2022. (II.21.) SZMSZ módosítás.

Hidasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata


Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

2.   Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3.  A helyi önkormányzat önként vállat feladatai

Hidas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
1-2022. (II.21.) SZMSZ módosítás.

4.   Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok,
az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje,
az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő),
az ügyek intézését segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok,
az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

Ügyfélfogadás, ügyfélkapcsolat

E-ügyintézés

Formanyomtatványok
E-ügyintézés

Helyi adók

5.   A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatók listája

6.   A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai;
a közfeladatot ellátó szerv által –alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A szerv nyilvántartása

Nyilvántartások

7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Hidasi Hírmondó - Hidas Község Önkormányzatának ingyenes, időszakosan megjelenő lapja, 700 példányban

Felelős kiadó: Berg Csaba polgármester
Felelős szerkesztő: Szőke Boglárka

Tartalom: önkormányzati hírek, közérdekű információk, az általános iskola és óvoda hírei, civil szervezetek hírei, közösségi, egyéb cikkek.

8.   A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje,
továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,
illetve összefoglalói;
a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Hidas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
1-2022. (II.21.) SZMSZ módosítás.

Hidas község képviselő testületének 13/2017 (XI.2.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hidas község képviselő testületének 11/2011 (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

A testületi szerv üléseinek helye:
7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Nyilvántartások

Jegyzőkönyvek

Rendelettár

9.  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Hidas község képviselő testületének 13/2017 (XI.2.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hidas község képviselő testületének 11/2011 (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Hidas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
1-2022. (II.21.) SZMSZ módosítás.

10.  A közfeladatott ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Jelenleg nincs

11.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

12.   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

13.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétételi helye itt.

14.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs ilyen szerződés.

15.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Jelenleg nincs ilyen szerződés.

16.   A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok


3.1
A működés törvényessége, ellenőrzések
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Állami Számvevőszék ellenőrzése
Magyar Államkincstár ellenőrzése
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Közzétételi helye itt.
A szerve vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Közzétételi helye itt.
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Ilyen tanulmány nem készült.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Közzétételi helye itt.
3.2
Költségvetések, beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Költségvetési rendeletek:
2024. évi költségvetési rendelet elérhető az njt.hu felületén az alábbi hivatkozáson.

2023. évi költségvetési rendelet elérhető az njt.hu felületén az alábbi hivatkozáson.

2022. 2021.

Zárszámadások:
Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2O23. (V. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az njt.hu felületén ide kattintva érhető el.

2021.
2020.
3.3
Működés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A Hidasi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a főállású polgármesterrel együtt: 10 fő

Részletezve:
- 1 főállású polgármester
- 1 fő jegyző
- 8 fő köztisztviselő

Cafetéria szabályzat.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Támogatások listája 3_3_2 pont 2024. évi
Támogatások listája 3_3_2 pont 2023. évi
Támogatások listája 3_3_2 pont 2022. évi
Támogatások listája 3_3_2 pont 2021. évi
Támogatások listája 3_3_2 pont 2020. évi
Támogatások listája 3_3_2 pont 2019. évi
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai,
és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügyelet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Közzétételi helye itt.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Hidas Község Önkormányzatnak
koncessziós szerződése nincs.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmilliót meghaladó kifizetések Hidas Község Önkormányzatnak ötmillió forintot meghaladó kifizetése nincs.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Közzétételi helye itt.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzési terv 2023. Közbeszerzési terv 2022.


Gazdasági program - Közzétételi helye itt.

 

Különös közzétételi lista:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (31. §) előírásainak alapján

Közbeszerzési információk


 

Közérdekű adatok megismerése

A közérdekű adatok nyilvánosságára, megismerésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a Hivatal Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus úton egyaránt az Önkormányzat alábbi elérhetőségein.

Írásban: Hidas Község Önkormányzata
7696 Hidas,Kossuth Lajos utca 50/II.

Elektronikusan: hidasonkormanyzat@gmail.com e-mail címen

Szóban, írásban: az ügyfélfogadás rendje szerint:

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00-12.00 --- 12.30-15.00
Kedd: 08.00-12.00 --- 12.30-15.00
Szerda: AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL
Csütörtök: 08.00-12.00 --- 12.30-15.00
Péntek: AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

Adatvédelmi felelős: Dr. Tóth Attila
Elérhetősége: telefon: +36(72)457-101
e-mail: adatved.hidas@gmail.com

 

Az adatigénylés céljára rendszeresített nyomtatvány letölthető itt

 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Önkormányzat tájékoztatja.

Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti az Önkormányzat.

Jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után egy napon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelősnek.

Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 8 napon belül írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

Jogorvoslat

Az igénylő az Adatkezelő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az Adatkezelő ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról szóló vagy a Hatóság értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a vármegyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg és a bíróság soron kívül jár el.

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

 

Hidas Posta
nyitvatartása7696 Hidas, Kossuth Lajos u. 24.
Telefon: (72) 457-100
Fax: (72) 457-124

Hétfőtől péntekig:
07:40 – 12:00 12:30 – 15:40
Szombat, vasárnap: zárva

Orvosi rendelés
Dr. Csákármis Ilona,
háziorvos7696 Hidas, Petőfi Sándor utca 2/b
Mobil: (+3670) 773-2785
Telefon: (21) 202-9861

Hétfő: 08:00 - 12:00 óra
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 12:00 óra
Csütörtök: 08:00 - 12:00 óra
Péntek: 08:00 - 12:00 óra


Könyvtári
nyitvatartásKönyvtáros: Szőke Boglárka
Helyszín: Művelődési Ház
7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 8.
Telefonszám: 72/457-101

Hétfő: 16:00-19:00
Kedd: 16:00-19:00
Szerda: 16:00-19:00
Csütörtök: 16:00-19:00
Péntek: szünnap
17 és 19 óra között hírlap és könyvkiszállítás zajlik.

Látogatóink 2013. december 1-től, eddig 175898 oldalunkat tekintették meg

Minden Jog Fenntartva © 2013 Adatvédelmi Szabályzat | © MBM Stúdió 2013.
Utolsó módosítás: 2024. április 11. csütörtök